[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้งานเกษตร
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1   

แผนรายคาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายความสำคัญของผักสวนครัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา   2 คาบ

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
     มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
      ตัวชี้วัด
     1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
     2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
     3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
      2.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
      2.2 วิเคราะห์วางแผนการทำงาน
      2.3 ทำงานด้วยความเสียสละและมีเหตุผล

3. สาระสำคัญ
      ความหมายของพืชผักสวนครัว
      ความสำคัญของพืชผักสวนครัว
      คุณค่าทางอาหารของพืชผักสวนครัว

4. สาระการเรียนรู้
    1. ด้านความรู้  (K) ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าทางอาหารของผักสวนครัว
    2. ทักษะกระบวนการ  (P) กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
    3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ความเสียสละ มีเหตุผล

5. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
    1. การทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 
    3. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    มุ่งมั่นในการทำงาน

6. คำถามสำคัญ
   1. การทำงานอย่างไรจึงจะประสงผลสำเร็จ
   2. ผักสวนครัวมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่ม/กระบวนการแก้ปัญหา 

ชั่วโมงที่ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อประกอบ

1 ขั้นที่ 1 ครูทบทวนความรู้เดิม ครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับพืชผักในท้องถิ่นที่รู้จักและการใช้ประโยชน์
- ภาพพืชผักในท้องถิ่น
- ตัวอย่างพืชผักในท้องถิ่น
  ขั้นที่ 2 ครูนำเสนอความรู้ใหม่ /   -  นักเรียนศึกษาใบความรู้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ใบความรู้ที่ 1.1  เรื่อง ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าทางอาหารของพืชผัก
  ขั้นที่ 3  แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ศึกษาความรู้ใหม่ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มตาม ตามบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ตามบทบาทหน้าที่ นำเสนอผลงานกลุ่ม ประเมินผลและปรับปรุงงาน 

-ใบความรู้ที่ 1.1  เรื่อง ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าทางอาหารของพืชผัก

- ใบกิจกรรม ที่ 1.1

  ขั้นที่ 4นักเรียนวิเคราะห์การทำงาน
นักเรียนสังเกตการทำงานของกลุ่ม วิเคราะห์การทำงานในกลุ่ม เลือกหาวิธีการทำงานที่จะให้ประสบผลสำเร็จ และประเมินทางเลือกขั้นตอนการทำงานในแต่ละวิธีพร้อมแสดงเหตุผล  ใบกิจกรรมที่ 1.2 การวิเคราะห์ทางเลือก
 

ขั้นที่ 5 สรุป และประเมินผล

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิเคราะห์ผลการทำงาน
ครูประเมินนักเรียน นักเรียนประเมินตนเอง

 

 

8. การจัดบรรยากาศเชิงบวก
    8.1 จัดมุมความรู้
    8.2 จัดบอร์ดแสดงภาพ

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
    9.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
    9.2 ตัวอย่างพืชผัก
    9.3 ภาพตัวอย่างพืช
    9.4 ใบความรู้
    9.5 ใบกิจกรรม

10. การประเมินผลการเรียนรู้
       การทำงานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ  แบบประเมินพฤติกรรม

11. กิจกรรมเสนอแนะ
 ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ท้องถิ่น

 เข้าชม : 30199
นำเสนอโดย : นางสาวนารี โอภาโส
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
สพม เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ล่าสุด
แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 7995 ]
รับชมการ เสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ การทดสอบ O-net ย้อนหลังผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV (ตอนที่ 1)
โดย : [เข้าชม : 12111 ]
ศัพท์เขมรถิ่นไทย กับ เฉลิมชัย ถึงดี
โดย : [เข้าชม : 11198 ]
ict 4 teachers to day ตอนสร้างใบงานคัดไทย
โดย : [เข้าชม : 9867 ]
ict4teachers ตอน การติดตั้งฟ้อนต์คัดไทย
โดย : [เข้าชม : 9649 ]
สร้างข้อสอบออนไลน์ กับ PowerPoint ตอนที่ 3
โดย : [เข้าชม : 10049 ]
สร้างเกมบน PowerPoint ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 10135 ]
การแปลงไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม AnyVideoConverter
โดย : [เข้าชม : 9455 ]
การดาวน์โหลดวิดีโอจากยูทูบ
โดย : [เข้าชม : 9888 ]
เผยแพร่ งานวิจัย ครูสุริยะ สมพร
โดย : [เข้าชม : 10838 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
Reading chart
คูณเลขให้เร็วต้องคิดแบบนี้
ใบงาน Pronouns
Helping verbs (กริยาช่วย)
ฝึกอ่านโน้ตสากล(ุ8)
คูณเลขให้เร็วต้องคิดแบบนี้
Health Problems
สื่อพร้อมใช้ใบงานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สื่อการเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |