[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555

การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน   

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน     
                      วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย  นางนิภาพร    บัวชม
ปีที่พิมพ์   พ.ศ.  2555

การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  33  คน  ได้มาโดย  การสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บัตรกิจกรรมประจำชุดฝึกทักษะ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ และ  t-test    แบบ  Dependent 

 สรุปผล 

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  82.34/82.53  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  สอดคล้องกับสมมติฐาน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา             ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.74  หมายความว่า  ผู้เรียน  มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  74
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงในชีวิตประจำวัน  วิชา  ว22101  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมเฉลี่ย  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.53  สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 เข้าชม : 17494
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สพม.29 อุบลราชธานี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16591 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18978 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14694 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 14019 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15262 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15960 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17495 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13360 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17363 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12250 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
เพลงประกอบการเรียนเรื่องวงกลม
เพลงประกอบการเรียนเรื่องเวลา
Cross word
เอสารประกอบการเรียนเรื่อง คำซ้อน
Record reading.
Agreement subjects and verb
สื่อดิจิทัลประกอบการสอน "ลูกคิดครูเชอรี่"
สื่อดิจิทัลประกอบการสอน "แบบฝึกทักษะการบวก"
สื่อดิจิทัลประกอบการสอน "เกม 24 "
บทร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |