[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เผยแพร่งานวิจัยประจักษ์ ควรนาม
พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชา อ22101   

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101 
                    ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย  นายประจักษ์  ควรนาม
ปีที่พิมพ์   พ.ศ.  2555

                      การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา      อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร                   อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ชุดการสอน  บัตรกิจกรรมประจำชุดการสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ และ t-test    แบบ  Dependent 

 สรุปผล

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  82.53/82.99  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  สอดคล้องกับสมมติฐาน
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ  เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.73  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  73
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  อ22101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยรวมเฉลี่ย  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.55  สอดคล้องกับสมมติฐาน  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  มีความทันสมัย  น่าสนใจ  เรียงลำดับจากง่ายไปหายากและเหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น  ค่าเฉลี่ย  4.65, 4.60  และ  4.59  ตามลำดับ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีลำดับขั้นตอนเหมาะสม และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข  สนุกสนาน  ค่าเฉลี่ย  4.60, 4.58 และ  4.56  ตามลำดับ   ด้านรูปแบบของชุดการสอนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  น่าสนใจ  สวยงาม  จัดองค์ประกอบในการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมและรูปเล่มเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน  ค่าเฉลี่ย  4.62,  4.61  และ  4.60  ตามลำดับ  และด้านการวัดผลประเมินผลโดยเรียงลำดับ  ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  รูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกับวัยของ  นักเรียน  แบบทดสอบเหมาะสมกับเวลา  และเครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ค่าเฉลี่ย  4.51, 4.50  และ  4.49  ตามลำดับ

 เข้าชม : 7014
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สพม.29 อุบลราชธานี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
บทสนทนภาษาอังกฤษง่ายๆ what does your mother do?
โดย : [เข้าชม : 19499 ]
101 Ways to Praise Kids!
โดย : [เข้าชม : 11428 ]
Let study about occupations
โดย : [เข้าชม : 12672 ]
Pre-test English online A 1
โดย : [เข้าชม : 10598 ]
Test Your English Online : Power point .pdf
โดย : [เข้าชม : 11048 ]
Project work : Study the service of mobile phone shop
โดย : [เข้าชม : 11165 ]
Let's go shopping : Microsoft Power point
โดย : [เข้าชม : 12716 ]
WORD LEDDER 3
โดย : [เข้าชม : 11576 ]
WORD LEDDER 2
โดย : [เข้าชม : 11178 ]
แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ B 2
โดย : [เข้าชม : 12933 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสลับที่ของการคูณ
Monster Jokes
At the Zoo ตอนที่ 6
At the Zoo ตอนที่ 7
Quiz Tree (2)
Jack and the Beanstalk
ยอดของวรรณคดี
เกมลูกโป่งแสนสวย
เกมอุปกรณ์กีฬาพาสนุก
เกมเกี่ยวก้อยร้อยคำศัพท์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |