[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เผยแพร่ งานวิจัย ครูสุริยะ สมพร
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นายสุริยะ สมพร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ที่เรียนรายวิชา ง21201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และ t-test แบบ Dependent สรุปผล การพัฒนาชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.92/89.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.82 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดการเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐาน 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน มีระดับความพึงพอใจ ในด้านเนื้อหาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีความทันสมัย น่าสนใจ เรียงลำดับจากง่ายไปหายากและเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ค่าเฉลี่ย 4.67, 4.62 และ 4.61 ตามลำดับ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีลำดับขั้นตอนเหมาะสม และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน ค่าเฉลี่ย 4.62, 4.60 และ 4.58 ตามลำดับ ด้านรูปแบบของชุดการเรียนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ น่าสนใจ สวยงาม จัดองค์ประกอบในการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมและรูปเล่มเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 4.64, 4.63 และ 4.62 ตามลำดับ และด้านการวัดผลประเมินผลโดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ รูปแบบของแบบทดสอบเหมาะสมกับวัยของนักเรียน แบบทดสอบเหมาะสมกับเวลา และเครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.53, 4.52 และ 4.51 ตามลำดับ

เข้าชม : 10783
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สพม.29 อุบลราชธานี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ล่าสุด
แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 7916 ]
รับชมการ เสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ การทดสอบ O-net ย้อนหลังผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV (ตอนที่ 1)
โดย : [เข้าชม : 12051 ]
ศัพท์เขมรถิ่นไทย กับ เฉลิมชัย ถึงดี
โดย : [เข้าชม : 11140 ]
ict 4 teachers to day ตอนสร้างใบงานคัดไทย
โดย : [เข้าชม : 9811 ]
ict4teachers ตอน การติดตั้งฟ้อนต์คัดไทย
โดย : [เข้าชม : 9593 ]
สร้างข้อสอบออนไลน์ กับ PowerPoint ตอนที่ 3
โดย : [เข้าชม : 9990 ]
สร้างเกมบน PowerPoint ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 10074 ]
การแปลงไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม AnyVideoConverter
โดย : [เข้าชม : 9397 ]
การดาวน์โหลดวิดีโอจากยูทูบ
โดย : [เข้าชม : 9829 ]
เผยแพร่ งานวิจัย ครูสุริยะ สมพร
โดย : [เข้าชม : 10784 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
เทคนิคการใช้โปรแกรม 3Ds Max
เทคนิคการใช้โปรแกรม 3Ds Max
Job Hunt
A Dog's Life
Balloons....joining words
Prefix or Suffix
สื่อการสอนฟิสิกส์ ไฟล์ swf
Quiz Tree (1)
การประกอบคอมพิวเตอร์ PC
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP Pro.
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |