[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิราศนรินทร์2
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

แบบทดสอบหลังเรียน   


             แบบทดสอบเรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
                  คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวบ

๑. นิราศนรินทร์คำโคลง  เป็นวรรณคดีสมัยใด
 ก.  อยุธยาตอนต้น    ข. อยุธยาตอนกลาง
 ค.  อยุธยาตอนปลาย    ง. รัตนโกสินทร์ตอนต้น

๒. นายนรินทร์ธิเบศร์  น่าจะเป็นกวีร่วมสมัยกับกวีท่านใด
 ก. สุนทรภู่     ข. ศรีปราชญ์
 ค. นายชิต  บูรทัต    ง.  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๓.   “ เอียงอกเทออกอ้าง..                  อวดองค์ อรเอย
              เมรุชุบสมุทรดินลง...........                  เลขแต้ม
              อากาศจักจานผจง............                  จารึก พอฤา
              โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม.........                  อยู่ร้อนฤาเห็น” 
 ข้อใดถอดคำประพันธ์ไม่ตรงกับความหมายของคำประพันธ์นี้
         ก. เอียงอกเทความรู้สึกเพื่อบอกความในใจแก่น้อง
         ข. แม้จะใช้เขาพระสุเมรุเป็นปากกาจุ่มน้ำในมหาสมุทร ละลายดินเป็นหมึก
         ค. ใช้อากาศเป็นแผ่นกระดาษเพื่อพรรณนาความรักความอาลัยก็ยังไม่พอ
         ง. น้องจะรู้หรือไม่ว่าพี่ทุกข์ร้อนคิดถึงน้องเพียงใด โปรดบอกพี่ด้วย

๔.    จากคำประพันธ์ในข้อ ๓  จัดเป็นโวหารภาพพจน์ใด
  ก.  อุปมา    ข.  บุคคลวัต
  ค. อุปลักษณ์    ง.   อธิพจน์

๕.                            จำใจจากแม่เปลื้อง    ปลิดอก อรเอย
               เยียวว่าแดเดียวยก           แยกได้
               สองซีกแล่งทรวงตก        แตกภาค ออกแม่
               ภาคพี่ไปหนึ่งไว้         แนบเนื้อนวลถนอม
 คำประพันธ์บทนี้ใช้ลีลาในการแต่งตรงตามข้อใด
  ก.  เสาวรจนี    ข. นารีปราโมทย์
  ค.  พิโรธวาทัง    ง.  สังลาปังคพิสัย

๖.  จากคำประพันธ์ในข้อ ๕    คำประพันธ์บาทใด  “เล่นอักษร”  ดีเด่น
  ก.  บาทที่ ๑    ข.  บาทที่ ๒
  ค.  บาทที่  ๓    ง.  บาทที่ ๔

๗. “จำใจจากแม่เปลื้อง......   ปลิดอก อรเอย”  มีความหมายตรงกับข้อใด
          ก. จำใจต้องจากน้องไปด้วยความอาลัยราวกับต้องปลิดหัวใจของตนออกไปจากน้อง
          ข. ถ้าควักหัวใจออกมาได้จะฝากหัวใจไว้กับน้อง
          ค. จำใจต้องจากน้องไปไกลด้วยความอาลัยอาวรณ์
          ง. ถ้าปลิดหัวใจให้น้องได้  พี่จะทำทันทีด้วยความรักและอาลัย

๘.   จากคำประพันธ์ในข้อ  ๕  ข้อใด  สรุปไม่ได้จากคำประพันธ์นี้
              ก. หากแบ่งหัวใจออกได้เป็น  ๒  ภาค                
              ข.  ภาคหนึ่งจะให้อยู่กับน้อง
              ค. ภาคหนึ่งจะเอาไปด้วยกับตัวพี่ขณะเดินทาง    
              ง. พี่คงตายถ้าพรากจากน้องไปเพราะความคิดถึง

๙.   คำประพันธ์ข้อใด  ไม่ใช่บุคคลวัต
              ก.  เอียงอกเทออกอ้าง  อวดองค์  อรเอย
              ข.  เมรุชุบสมุทรดินลง  เลขแต้ม
              ค.  อากาศจักจานผจง.                    จารึก พอฤา
              ง.  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม                 อยู่ร้อนฤาเห็น

๑๐. คำประพันธ์ข้อใดแสดงลักษณะของนิราศชัดเจนที่สุด
             ก.   ร่ำรักร่ำเรื่องร้าง                     แรมนวล  นาฏฤๅ
             ข.   เสนาะสนั่นดินครวญ               ครุ่นฟ้า
             ค.   สารสั่งพี่กำสรวล                     แสนเสน่ห์  นุชเอย
             ง.    ควรแม่ไว้ต่างหน้า                   พี่พู้นภายหลัง

๑๑.     โคลงบาทใดจัดเป็นโวหารอุปลักษณ์
              ก.   ลมพัดคือพิษต้อง             ตากทรวง
              ข.   หนาวอกรุมในดวง          จิตช้ำ 
              ค.  โฉมแม่พิมลพวง             มาเลศ กูเอย 
              ง.  มือแม่วีเดียวล้ำ                 ยิ่งล้ำลมพาน”

๑๒.     โคลงบาทใดใช้คำโทโทษ
             ก.   นทีสี่สมุทรม้วย                    หมดสาย
             ข.   ติมิงคล์มังกรนาคผาย           ผาดส้อน
             ค.   หยาดเหมพิรุณหาย              เหือดโลก    แล้งแม่
             ง.    แรมราคแสนร้อยร้อน         ฤเถ้าเรียมทน

๑๓.              “เห็นจากจากแจกก้าน     แกมระกำ
          ถนัดระกำกรรมจำ             จากช้า
           บาปใดที่โททำ              แทนเท่า ราแม่
          จากแต่คาบนี้หน้า              พี่น้องคงถนอม”
 จากโคลงบทนี้   บาทใดที่แสดงความหวัง
              ก.  เห็นจากจากแจกก้าน      แกมระกำ
              ข.  ถนัดระกำกรรมจำ             จากช้า
               ค.  บาปใดที่โททำ              แทนเท่า ราแม่
               ง.  จากแต่คาบนี้หน้า              พี่น้องคงถนอม”

๑๔.    จากโคลงในข้อ ๑๓   บาทใดที่สะท้อนคติพระพุทธศาสนา  
              ก.  เห็นจากจากแจกก้าน     แกมระกำ
              ข.  ถนัดระกำกรรมจำ             จากช้า 
              ค.  บาปใดที่โททำ              แทนเท่า ราแม่
              ง.  จากแต่คาบนี้หน้า              พี่น้องคงถนอม”         

๑๕.     จากโคลงในข้อ  ๑๓  บาทใดเป็นการเล่นความหมายของคำพ้อง
              ก.  เห็นจากจากแจกก้าน      แกมระกำ
              ข.  ถนัดระกำกรรมจำ             จากช้า 
              ค.  บาปใดที่โททำ              แทนเท่า ราแม่
              ง.  จากแต่คาบนี้หน้า              พี่น้องคงถนอม”

๑๖.  ข้อใดเป็นโวหารอธิพจน์
               ก. ถึงตระนาวตระหน่ำซ้ำ         สงสาร อรเอย
               ข. จรศึกโศกมานาน                      เนิ่นช้า
               ค. เดินดงท่งทางละหาน                 หิมเวศ
               ง. สารสั่งทุกหย่อมหญ้า                 ย่านน้ำลานาง

๑๗.  “บ่อเนตรคงขังเป็น  เลือดไล้”    มีความหมายตรงกับข้อใด
              ก. ตาแดงเป็นแสงเสน   
              ข. น้ำตาเป็นสายเลือด
              ค. น้ำตากลบตา    
              ง. น้ำตาปนเลือด

๑๘.  “อ้าโฉมแม่แบบเบญ- จลักษณ์  เรียมเอย”  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ
        หญิงงามในเบญจลักษณ์
             ก. ผมงาม                  ข.  ตางาม
             ค. ผิวงาม                  ง. วัยงาม

๑๙. ข้อใดไม่ใช้คำปฏิพากย์
             ก.   ลมจักชายชักช้ำ  ชอกเนื้อเรียมสงวน
             ข.   อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์  ลงฤๅ
             ค.   เจดีย์ระดะแซง  เสียดยอด
             ง.    ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์

๒๐. บทพรรณนาบทนี้    เป็นกวีโวหารประเภทใด
 “อ้าโฉมแม่แบบบาง บัวมาศ    กูเอย
  ควรแผ่แผ่นทองหุ้ม ห่อไว้หวังสงวน”
             ก. บุคลาธิษฐาน                ข. อธิพจน์  
             ค. สัทพจน์                       ง. ปฎิพากย์


 เข้าชม : 50471
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168095 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150003 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138251 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164850 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51599 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49532 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88075 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60885 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103756 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52302 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
Hotel
ปิรามิดคิดสนุก
Dolphin Game
แบบฝึกหัดแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทย Animal 1
แบบฝึกหัดแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทย Animal 2
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง 4 พยางค์
Asteroid Blaster
แบบฝึกหัดการเขียนคำจากภาพ
แบบฝึกทักษะการประสมคำจากภาพชุดที่ 1
แบบฝึกทักษะการประสมคำจากภาพชุด2
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |