[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิทานเวตาลเรื่องที่่ ๑๐
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

แบบทดสอบท้ายบทเรียน   

แบบทดสอบ นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. “ศพนั้นลืมตาโพลง  ลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้ำตาล หน้าที่น้ำตาล ตัวผอม เห็นซี่โครง
     เป็นซี่ๆ ห้อยเอาหัวลงมาทำนองค้างคาว  แต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุด เมือจับถูกตัว
     ก็เย็นชืดเหนียวๆ   เหมือนงู  ปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิต  แต่หางซึ่งเหมือนหางแพะ
     นั้นกระดิกได้” ข้อความที่ยกมานี้จัดอยู่ในโวหาชนิดใด
           ก. บรรยายโวหาร            ข. พรรณนาโวหาร
           ค. เทศนาโวหาร             ง. อธิบายโวหาร

๒. “ปราชญ์ผู้มีความรู้ย่อมใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือ  มิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจ
       อย่างคนโง่”  ข้อความนี้สอนใจในเรื่องใด
            ก. เวลาและวารีไม่เคยที่จะคอยใคร               ข. การใช้เวลาให้คุ้มค่า
             ค. ให้แสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ       ง. เวลาเป็นของมีค่า

๓. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการเล่านิทานเวตาล
               ก. ทดสอบปัญญาและความอดกลั้นของท้าววิกรมาทิตย์
               ข. เพื่อแสดงปริศนาธรรมในการอบรมสั่งสอนท้าววิกรมาทิตย์
               ค. เพื่อทดสอบภูมิปัญญาของท้าววิกรมาทิตย์
               ง. เพื่อเป็นนิทานสอนใจให้มนุษย์กระทำความดี

๔. ข้อใดเป็นความเชื่อตามวิถีชีวิตของคนไทย
              ก. ลิ้นนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้ว
              ข. ข้าพเจ้าให้เกิดกระเหม่นตาซ้าย หัวใจเต้นแรง แลก็มืดมัว
              ค. คงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้า ส่วนนางเท้าเขื่องคงจะเป็นสาวใหญ่
              ง. ความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้าน แลมีไม่ได้นอกบ้าน

๕. ข้อใดใช้คำคล้องจองในการแสดงภาพให้ชัดเจน
              ก. แบกสะพายไปมาเป็นหลายเที่ยว
              ข. พระราชธิดามีอาการแก่เกินอายุ
              ค. รี้พลของท้าวมหาพลหรอร่อยย่อยยับ
               ง. แม่กับลูกแลพี่กับน้องมาปนกันยุ่ง

๖. ข้อใดแสดงวาสาเสียดสี
              ก. ครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เกิดกระเหม่นตาซ้าย หัวใจเต้นแรง แลก็มืดมัว
                  เป็นลางไม่ดีเสียแล้ว  แต่ข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องจริงถวายอีกเรื่องหนึ่ง
               ข. แลเพราะเหตุข้าพเจ้าเบื่อหน่ายการถูกแบกสะพายไปมาเป็นหลายเที่ยวแล้ว
               ค. แม้พระองค์ไม่ทรงเบื่อเป็นผู้แบกก็จริง  ข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาที่ยากทูลถามสักที
                   ถ้าทรงตอบได้ พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใด
                ง. บางทีพระองค์จะโปรดฟังเรื่องสั้น ๆ อีกสักเรื่องหนึ่งกระมัง

๗.  “พระวิกรมาทิตย์ได้ทรงฟังปัญหาเวตาลก็ทรงตรึกตรองเอาเรื่องพ่อกับลูก แม่กับลูก
      แลพี่กับน้อง  มาปนกันยุ่ง  แลมิหนำซ้ำมีเรื่องแม่เลี้ยงกับแม่ตัว  แลลูกสะใภ้กับลูก
      ตัวอีกเล่า”   ท้าววิกรมาทิตย์ตอบปัญหาของเวตาลไม่ได้เพราะเหตุผลในข้อใด
                ก. เพราะรู้ทันความคิดของเวตาล รวมทั้งทรงเหนื่อยอ่อน
                ข. ไม่กล้าพูดเพราะเกรงว่าจะผิดคำที่ให้ไว้กับเวตาล
                ค. เพราะเป็นเรื่องผิดขนบประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานตามที่สังคมกำหนดไว้
                ง. เพราะเป็นปัญหาที่ยาว เนื่องจากเป็นความเข้าใจผิด

๘. เวตาลยอมละความมุ่งหมายที่จะทำให้พระวิกรมาทิตย์ทรงดำเนินทวนไปทวนมา
    จนสิ้นพระชนม์   ลงในระหว่างทาง เพราะคุณธรรมข้อใด
                 ก. ความสุภาพ ความนอบน้อมถ่อมตน และมีสติ
                 ข. ความกล้าหาญและความมีสติ รู้จักอดกลั้น ความเพียรพยายาม
                 ค. ความเมตตาและความกรุณาต่อผู้อื่น
                 ง. ความเสียสละและความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

๙. ข้อใดใช้โวหารเปรียบเทียบ
                  ก. ชายผู้ไม่ใช่คนโง่ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรอง
                       ในขณะที่กลับถึง  เรือนนั้น
                   ข. แม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่น คือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเอง
                   ค. พระองค์ย่อมทรงทราบด้วยพระองค์เองว่า ความสุขแห่งพ่อบ้าน
                       ซึ่งอยู่เดี่ยวโดดนั้นมีไม่ได้ในบ้าน
                   ง. แลมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังจะได้ความสุขเมือกลับมาสู่เรือนแห่งตน

๑๐. เรื่องเวตาลเข้าลักษณะนิทานประเภทใด ชัดเจนที่สุด
                   ก. นิทานอุทาหรณ์เพื่อแสดงคติธรรม
                    ข. นิทานพื้นบ้านของอินเดียวเพื่อแสดงคติธรรม
                   ค. นิทานชาดกแสดงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์
                   ง. นิทานที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าชม : 75876
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168236 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150088 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138306 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164927 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51641 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49569 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88114 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60919 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103832 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52331 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
My family : แบบฝึกการอ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน
ใบงาน : Family
ใบงาน : Family
Translate into Thai. (แปลให้เป็นภาษาไทย)
Underline the correct vocabularies .
Translate into English (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
แบบฝึกเสริมทักษะ สนใจ คลิก here
Look at the pictures
ข้อสอบO-NET วิชาชีววิทยา 2549-2552
Working Together
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |