[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย : นางแก้วตา วรโชติ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา    นางแก้วตา วรโชติ
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
ปีการศึกษา   2553

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาคม อำเภอภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(3) แบบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติม (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test ชนิด Dependent Samples
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ 80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพ 88.32/89.42 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

   2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ เท่ากับ 0.8142 คิดเป็นร้อยละ 81.42 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50
   3. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
ที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 7 เล่ม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก


เข้าชม : 80333

ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:57:48
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา        นางธนัชพร ใจกล้า    
ปีที่พิมพ์        2558

บทคัดย่อ
  
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 11 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจ
ต่อการเรียน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples)
  ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย เท่ากับ 81.67/80.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6200 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.00
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด
โดย : นางธนัชพร ใจกล้า    ไอพี : 101.51.190.231

ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:18:38
สาระน่ารู้ ขอบคุณมาก
โดย : raman5    ไอพี : 223.205.243.127
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |