[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : พีรภัทร ซุ้นสั้น   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555   


ชื่อผลงานทางวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554

ผู้รายงาน   นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2554
          บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ ( CIPP Model ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ ประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ สภาพการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม และสถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ สมรรถภาพทางกายของนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ทุกคน รวมกลุ่มตัวอย่าง 104 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าว อ่านออกเขียนได้ และสื่อความหมายได้ดี สามารถที่ให้ข้อมูลตรงตาม สภาพจริงได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่น ๆ) ครู ศึกษาจากประชากรครู โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 104 คน และกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู ปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 คน
เครื่องมือการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์5อ.และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Ststistical Package for the Social Soiences) for window v.16 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ.และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = 0.68) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.32 , = 0.43) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินเกี่ยวกับ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ.และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.59) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 , = 0.55) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , S.D. = 0.65) ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์ การประเมิน
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 พบว่า
4.1 สภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 5อ.และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D. = 0.44) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50 , = 0.41) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.38 , S.D.= 0.57) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , S.D. = 0.50) ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
  4.2 การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทาง ทันตกรรม และสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีภาวะสุขภาพตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.05) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 พฤติกรรมด้านสุขภาพของครู เพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , = 0.46) ทั้งโดยภาพรวมและรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 0.49) ทั้งโดยภาพรวม และรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายการ วิ่งเร็ว 50 เมตร ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง 30 วินาที วิ่งเก็บของ งอตัวข้างหน้า โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 138 คน (ร้อยละ 94.44) อยู่ในระดับดีมาก ทั้งโดยภาพรวม และรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 พบว่า มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี สุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ผลการประเมินคะแนนที่ได้ 4.71 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนบ้านแหลมไทร พบว่า ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลการประเมินคะแนนที่ได้ 9.06 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
4.7 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร
ปีการศึกษา 2554 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21 , S.D. = 0.50) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 , = 0.54) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11 , S.D. = 0.50) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัด ที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34 , S.D. = 0.58) ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
  การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ.และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้
1.1 ควรให้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เป็นโครงการต่อเนื่องมีการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ให้มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ / อุปกรณ์อย่างเพียงพอ
1.2 ควรส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่เป็นเลิศ หรือประสบผลสำเร็จ
1.3 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ให้มากที่สุด
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model )
2.4 ควรมีการประเมินโครงการระดับกลุ่มงานย่อยของสถานศึกษาทุกโครงการโดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประเมิน
เข้าชม : 79732

ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:37:30
ขาย ยาง รถ มอเตอร์ไซค์ บิ๊ ก ไบ ค์ หวังเป็นผู้ครอบครอง YOKOHAMA ยางรถมอเตอร์ไซค์ วันนี้ท่านสามารถหาซื้อได้ทั่วไทย รับรองเลยว่าคุณจะไม่มีวันผิดหวัง เหมาะสำหรับ MSX PCX KSR มากที่สุดให้ท่านได้ซิ่งกันแบบจุใจ YOKOHAMA BIKE จัดให้ ราคา ยางรถมอเตอร์ไซค์ โปรโมชั่นที่คุณไม่สามารถหาได้จากแห่งใดอีกแล้ว ของเยี่ยมราคาไม่แพง มากไปด้วยคุณต้อง ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา เท่านั้น YOKOHAMA BIKE ทางเราคือผู้นำเข้า ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา เข้ามาในไทยรายแรก กับรายเดียว ทน รีดน้ำได้ยอดเยี่ยม ด้วย ลาย ยางรถมอเตอร์ไซค์ สวย สง่า ดูมีสไตล์ ใช้แล้วท่านจะไม่มีทางเสียใจ

- Speedline 501 ไซร์ 110/70-12 , 120/70-12 , 130/70-12

เหมาะสำหรับ Honda: MSX, Zoomer-X, Scoopy-I (S12)

Yamaha: Grand Filano, Fiore

Kawasaki: KSR

- Speedline 333 ไซร์ 90/90-14 , 100/90-14

เหมาะสำหรับ Honda: PCX 125-150

-Speedline 800 ไซร์ 80/90-14 , 90/90-14 เหมาะสำหรับ Honda Click, Scoopy I : Yamaha Fino, Mio, GT125

70/90-16 , 90/90-16เหมาะสำหรับ Yamaha Nouvo, Nouvo135, Nouvo SX

70/90-17 , 100/70-17เหมาะสำหรับ Honda Sonic : Yamaha Spark135

- Speedline 500 ไซร์ 110/70-11 , 120/70-10
เหมาะสำหรับ Vespa LX125-150

จัดจำหน่าย ราคาเท่ากันทั่วเมืองไทย YOKOHAMA ยางรถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อเดียวที่คุณควรเลือก หากคือขาซิ่งตัวจริงนี่คือ ยางรถมอเตอร์ไซค์ ที่หลุดออกมาจากสนามแข่งในราคาที่ถูกกว่า เปลี่ยน ยางรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งที ต้อง YOKOHAMA แค่นั้น ไม่อย่างนั้นจะคุยกับเค้าไม่ทราบเหตุการณ์ ที่ทุกขนาดขอบ 12 14 16 17 นิ้ว สามารถเลือกได้ตามที่ท่านประสงค์ ขาย ยาง รถ มอเตอร์ไซค์ บิ๊ ก ไบ ค์
โดย : YOKOHAMA BIKE    ไอพี : 171.100.242.63

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:55:54
สาระน่ารู้ ขอบคุณมากจ้า
โดย : จิงโจ้    ไอพี : 223.205.238.137
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |