[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554
โดย : สุกิจ ดั่นเจริญ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555   


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554
ผู้ประเมิน  นายสุกิจ ดั่นเจริญ
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้าของ กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ครูผู้สอน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน คณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 11 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 13 คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 45 คน ระยะเวลาในการประเมินคือ ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
  1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 1 โครงการสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือข้อที่ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อที่ 5 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ
  2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 2 บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือข้อที่ 1 บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ข้อที่ 5 ท่านรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินโครงการ และข้อที่ 7 ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมยอดนักอ่าน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูผู้สอน ตามลำดับ
  3.  ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ 2 การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือข้อที่ 7 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ และข้อที่ 11 การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการสร้างนิสัยรักการอ่าน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูผู้สอน ตามลำดับ
  4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียน วัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านที่ 1 ด้านการมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ และด้านที่ 2 ด้านการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ


เข้าชม : 75178

ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:04:35
ยังมีอีกมากมายก่ายกอง สำหรับ สมุนไพรไทยที่สามารถ รักษาสิว ได้ ไว้มาดูกันต่อว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนพ้องสามารถนำสูตรพอกหน้าที่ว่านี้ไปลองทำกันได้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ พร้อมกับควรทำให้ปริมาณที่เข้าทีไม่ใส่มะนาวเกินไป เนื่องมาจากอาจจะกัดหน้าของท่านได้

1.ขมิ้น แน่ๆใครก็รู้ว่าขมิ้นนั้นสามารถนำมาพอกหน้า รักษาสิว ได้เยี่ยมอย่างสูง เหตุเพราะสามารถลดอาการอักเสบของสิวได้เป็นอันดี ในสมัยก่อนนับรบใช้นำมารักษาอาการบาดเจ็บของ แผลเลยทีเดียว แต่ในการ รักษาสิว ใช้ขมิ้นอย่างเดียวคงจะเห็นผลไม่ชัดเจนเท่าที่ควร นำเสนอเลยว่าให้ทดลองเอาขมิ้นผสมมะนาวสัก 2-3 หยด พร้อมด้วยผสมเข้ากับน้ำสะอาดสามารถช่วยให้อาการ อักเสบของสิวลดลงและยังทำให้สิวแห้งพร้อมด้วยยุบไวอีกด้วย พอกทิ้งเอาไว้เพียง สิบห้า-ยี่สิบ น.แค่นั้น

2.มะเขือเทศ ซึ่งมีสารต่อต้านอนมุลอิสระอยู่ในตัวมากมายอยู่แล้วด้วยเหตุนั้นถ้าหากปรารถนา รักษาสิว ด้วยตนเอง ง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำ มะเขือเทศ มาฝานบาง แปะลงบนหน้าของเราเพียงแค่นั้นก็ สามารถมีหน้าที่ขาวใสไร้ปัญหาสิวได้เหมือนกัน

ได้ชื่อว่าเป็น สมุนไพรไทย ประโยชน์มีมากมายอยู่แล้วผู้ใดก็ทราบ ไม่ว่าจะทานเพื่อรักษาโรคเพื่อว่าสามารถ นำมาทำสูตรรักษาสิวได้อย่างเยอะแยะ ตอนนี้เราก็มีเทคนิคการใช้สมุนไพรไทยในการ รักษาสิว อย่างได้ผลมาบอกทุกท่านให้ได้รู้กันด้วย มาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไร สามารถใช้ รักษาสิว ได้บ้าง
โดย : Seoul Pretty    ไอพี : 171.100.242.63

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 20:09:19
เริศมากๆเลยค่ะ สำหรับของไทยๆเรา


** สาระน่ารู้ **
โดย : นิด้า    ไอพี : 134.196.19.130
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |