[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ภาษาไทยทำไม???ต้องตามระดับ
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ภาษาไทยใช้ตามระดับของภาษา   


        ภาษาไทยทำไม???ต้องตามระดับ

ที่มาของภาพ:woranuch.com 

        นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ไปเคลียร์กับ แพม ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์ ดาราสาวจากเดอะกิ๊ก ซึ่งถูกระบุว่า ไปเป็นเมียน้อยของ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามี ยืนยันว่าไม่ได้เคลียร์  มีคนบอกผ่านทวิตเตอร์แต่ไม่เคยเจอเลย คงไม่ใช่ ส่วนจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่านั้น ก็ไม่ทราบ

        ที่มา :http://www.matichon.co.th

        เนื้อหาสำหรับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
         ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
         ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม ๓/๓ วิเคราะห์ระดับภาษา เรื่อง ระดับของภาษา 

       เนื้อหา
        ระดับของภาษา
        ระดับของภาษา คือ การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในโอกาสที่แตกต่าง หรือใช้กับผู้รับสารแต่ละบุคคลย่อมมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป  การเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับของภาษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราพะระดับของภาษาจะเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร  ผู้ใช้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงกาลเทศะเป็นประการสำคัญ  ภาษาลักษณะหนึ่งอาจจะเหมาะสำหรับใช้ในกาลเทศะอย่างหนึ่ง  แต่อาจไม่เหมาะสำหรับใช้ในกาลเทศะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้

ที่มาของภาพ: oknationการใช้ภาษาตามระดับภาษา

 

         ลักษณะภาษาในระดับต่างๆ
         ภาษาที่ใช้ในระดับต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
          ๑.ภาษาระดับพิธีการ ผู้ใช้ภาษาระดับพิธีการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญต่างๆ ผู้รับสารเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ ใช้การส่งสารผ่านสื่อสารมวลชน หรือในที่ประชุมชน ภาษาระดับนี้มีการเลือกถ้อยคำที่สุภาพสละสลวย สถานการณ์ที่ใช้ภาษาระดับพิธีการ ได้แก่ คำกล่าวในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์ โอวาท ปาฐกถาคำกล่าวสดุดี คำไว้อาลัย คำกล่าวปราศรัย การแนะนำบุคคลสำคัญ บทร้อยกรองที่ต้องการจรรโลงใจให้ข้อคิด

         ๒.ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับนี้ใช้ในการสื่อสารในวงการวิชาการ หรือวงการอาชีพเดียวกัน ผู้รับสารกับผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์กันในด้านหน้าที่การงาน สถานการณ์ที่ใช้ภาษาระดับทางการ ได้แก่ งานเขียนทางวิชาการสาขาต่างๆ งานเขียนในแวดวงอาชีพเดียวกัน เอกสารของราชการ เช่น รายงานการประชุม จดหมายราชการ คำสั่งประกาศ การประชุมปรึกษาในวาระสำคัญ การเขียนข้อสอบอัตนัย การเป็นพิธีกรรายการที่มีสาระ

                                      ที่มาของภาพ : http://t3.gstatic.com/

        ตัวอย่าง  ภาษาระดับทางการ
        ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นสรรพอุปัทว์พิบัติภัยทั้งปวง  อริราชศัตรูภายนอกอย่าล่วงเข้าทำอันตรายได้  ศัตรูหมู่พาลภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภัยตัว  บันดาลความสุข  ความมั่นคงให้บังเกิดทั่วภูมิมณฑล  บันดาลความร่มเย็นแก่อเนกนิกรชน  ครบคามเขตขอบขัณฑสีมา
 (ภาวาส  บุนนาค. “ราชาภิสดุดี” ในภาษาพิจารณ์ เล่ม ๒ หน้า ๑๓๙-๑๔๐)

       ๓.ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาระดับนี้ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันวงการวิชาการหรือวงการอาชีพ สถานการณ์ที่ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ ได้แก่ งานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทบรรยายในนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร จดหมายกิจธุระ จดหมายธุรกิจ จดหมายส่วนตัวที่เขียนถึงบุคคลซึ่งไม่คุ้นเคยกัน การประชุมภายในหน่วยงาน การพูดโทรศัพท์กับบุคคลทั่วไป การเป็นพิธีกรรายการบันเทิง

        ตัวอย่าง ภาษาระดับกึ่งทางการ
        ฉะนั้น ในช่วงที่เรียนอยู่ในระดับมัธยม  ผู้ที่มีความขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ 
จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบกายทั้งสิ้น  ยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทำให้เสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติว ติวและติว กีฬาฉันไม่เล่น  กิจกรรมฉันไม่มีเวลาทำ  และยิ่งห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทำไมเพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้ท่องตำราอย่าง

        ๔.ภาษาระดับสนทนาหรือระดับไม่เป็นทางการ ภาษาระดับนี้ใช้ในการสื่อสารกับบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น เพื่อน ญาติ การเรียบเรียงภาษาไม่เคร่งครัดตามหลักไวยากรณ์มากนัก สถานการณ์ที่ใช้ภาษาระดับสนทนา ได้แก่ การสนทนากับบุคคลทั่วไป บทสนทนาใน นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร จดหมายส่วนตัวที่เขียนถึงบุคคลที่มีความสนิทสนมกัน การรายงานข่าวชาวบ้านในรายการโทรทัศน์ การเขียนบันทึกส่วนตัว การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์

        ๕.ภาษาระดับกันเองหรือระดับปาก ภาษาระดับนี้ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษ เช่น เพื่อนสนิท ลักษณะภาษาอาจมีคำไม่สุภาพปะปนอยู่บ้าง สถานการณ์ที่ใช้ภาษาระดับกันเอง เช่น การสนทนากับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันมาก การเขียนบทสนทนาในนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร การเขียนจดหมายติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสนิท การเขียนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ 


  

                                           ที่มาของภาพ: http://t2.gstatic.com/images?


        ตัวอย่าง  ภาษาปาก
        “เฮ้ย  ใครเอาหมาตายมาโยนไว้ในวัด เหม็นวายร้ายเลย”อีกคนหนึ่งค้านว่า “ข้าไม่เห็นมีหมานี่หว่า”แหงนหน้าขึ้นทำจมูกย่น  “ถ้าปู่บุญแกคงทำกับข้าวทิ้งไว้จนบูดเหม็นเน่ากระมังวะ”
 “ฮึ”  ทำเสียงค้านในคอ  หยิบก้อนอิฐก้อนหนึ่งปาไปโดนฝาบ้านดังปุ  ร้องเรียกด้วยว่า “ปู่  ปู่  ทำอะไรน่ะ  เหม็นจะตายโหงไป” เงียบไม่มีเสียงตอบ  พวกเด็กๆมองดูหน้าแล้วก็มองที่ กระท่อมนั้น  คนโตที่สุดตัดบทว่า  “ แกไม่อยู่หรอก  อย่าไปเรียกแกเลย  เหม็นนักเราก็ไปเล่นทางวิหารโน่นดีกว่า”  แล้วก็ชวนกันวิ่งตามไปเป็นพรวน  ทิ้งกระท่อมซอมซ่อนั้นให้อยู่ในความสงบต่อไป
         (ก.สุรางคนางค์. “ปู่บุญ” ภาษาสุนทร  ๓ . หน้า ๑๑๑)

        ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้ภาษาทั้ง  ๓ ระดับ

        ข้อความที่ ๑
         ภาษาปาก : ผีสางข้าไม่กลัวอีกอย่างผีมันไม่หลอกคนในป่าช้า
         ภาษาระดับกึ่งทางการ : ข้าไม่เคยกลัวผี  และอีกอย่างหนึ่งผีมันจะไม่หลอกคนในป่าช้า
         ภาษาระดับทางการ  : ข้าพเจ้าไม่เคยกลัวผี  และอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าผีย่อมไม่หลอกคนในป่าช้า

        ข้อความที่ ๒
         ภาษาปาก : กระทาชายนายนั้นเดินกะปลกกะเปลี้ยขึ้นมาบนโรงพัก
         ภาษาระดับกึ่งทางการ : ชายคนนั้นเดินกะปลกกะเปลี้ยขึ้นมาบนโรงพัก
         ภาษาระดับทางการ : ผู้ชายคนนั้นเดินขึ้นมาบนสถานีตำรวจด้วยกิริยาของคนที่หมดแรง

        ข้อความที่ ๓
         ภาษาปาก : เผลอๆ จะสิ้นเดือนอีกแล้วซิเนี่ย  เดือนที่ ๙  ของปี  ๒๒ กำลังจะบินจากไป  แหละเดือนที่ ๑๐ เก๊ากำลังจะบินจากไป แหละเดือนที่ ๑๐  เก๊าะกำลังจะคืบคลานเข้ามาถึงอีกแล้ว  เฮ้อ! เซ็งจริงจังเงินทองก็ไม่ค่อยจะรักกับเราเสียด้วยซี  โดยเฉพาะตอนปลายเดือนอย่างนี้
         ภาษาระดับกึ่งทางการ : อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอีกแล้ว เดือนที่ ๙ ของปี พ.ศ.  ๒๕๒๒   กำลังจะสิ้นไป  และจะถึงเดือนที่ ๑๐ ในเวลาอีกไม่กี่วัน น่าเบื่อจริงที่เราไม่ค่อยจะมีเงินใช้  โดยเฉพาะตอนปลายเดือนเช่นนี้
        ภาษาระดับทางการ :  ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วข้าพเจ้ารูสึกเบื่อหน่ายมากเพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยมีเงินสำหรับ
ใช้สอยโดยเฉพาะตอนปลายเดือนเช่นนี้

        หลักการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดับภาษา
        การใช้ภาษาระดับใดในการสื่อสารจึงจะเหมาะสมนั้น ควรพิจารณา ดังนี้
        ๑. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ถ้าใช้ภาษาสื่อสารกับบุคคลที่มีความคุ้นเคย ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากอาจใช้ภาษาระดับกันเอง แต่ถ้าไม่คุ้นเคยกับบุคคลนั้นควรใช้ภาษาระดับสนทนา
        ๒. กาลเทศะ การใช้ภาษาให้ถูกต้องควรคำนึงถึงกาละหรือโอกาส และเทศะหรือสถานที่
        ๓. เนื้อของสาระ การใช้ภาษาระดับใดขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อ
        ๔. วิธีการสื่อสาร วิธีการสื่อสารที่มีลักษณะเปิดเผย แม้จะส่งสารถึงเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนม ก็ไม่ควรใช้ภาษาระดับกันเอง เพราะถ้ามีผู้อื่นมาเห็นเข้าก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้เขียนได้ ถ้าเป็นการสื่อสารผ่านมวลชน ก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังมากขึ้น

 

 

         ข้อสังเกต

        คำวิเศษณ์ที่ใช้ขยายคำกริยาหรือขยายวิเศษณ์ด้วยกันใช้มากในภาษาที่ไม่เป็นทางการ หรือ ระดับสนทนาและกันเอง ซึ่งบางครั้งก็ใช้ในระดับกึ่งแบบแผนหรือกึ่งทางราชการ  แต่ไม่ใช้ในระดับภาษาที่เป็นแบบแผน หรือภาษาที่เป็นทางการเลย เช่น เปรี้ยวจี๊ด, เขียวอื๋อ, ขมปี๋, ดังเอี๊ยด, อ้วนฉุ, ยุ่งจัง  คำว่า  ครับ, ซิ, นะ, เถอะ, จ๊ะ ขา, นิดหน่อยๆ  ต่างๆนานา, จี๊ด, ปี๋  ใช้ในระดับที่ไม่เป็นทางการหรือในการสนทนากันเองเท่านั้น

        ที่มา:http://www.maceducation.com

        ชวนกันคิดช่วยกันตอบ
        ทำไม? ภาษาไทยต้องใช้ต่างระดับของภาษา
        ถ้าใช้ภาษาไทยไม่ถูกระดับของภาษาเกิดผลกระทบอย่างไร

        กิจกรรมเสนอแนะ
        การเขียนเรื่องสารคดีเชิงประวัติ  สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ
        การพูดในโอกาสสำคัญ

        การบูรณาการกับสาระอื่นๆ 
        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และศิลปะ

        อ้างอิงแหล่งข้อมูล
        ที่มา :http://www.matichon.co.th
        ที่มา:http://www.maceducation.com
        ที่มา: http://rppiyachan.wordpress.com/
         ก.สุรางคนางค์. “ปู่บุญ” ภาษาสุนทร  ๓ . หน้า ๑๑๑
         ภาวาส  บุนนาค. “ราชาภิสดุดี” ในภาษาพิจารณ์ เล่ม ๒ หน้า ๑๓๙-๑๔๐

       เข้าชม : 113002
นำเสนอโดย : นางสาววิภาดา แสงสว่าง
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สพม. เขต 5
อยู่ในขั้น : สามัญชน

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12999 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12485 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25638 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23875 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27730 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55758 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473677 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68384 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66352 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81810 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ใช้เป็น....ดูแลดี...เสียงมีคุณภาพ (เครื่องสาย)
เทคนิคในการยกกำลังสองภายใน 1 วินาที
ใช้เป็น....ดูแลดี...เสียงมีคุณภาพ (เครื่องลมไม้)
วิชาคณิตศาสตร์ ( ค33101) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
"สมองป่วย" โรคที่คนในครอบครัวควรระวัง
การควบคุมอารมณ์
ไม่ผิดคำสัญญา ฟ้าก็ผ่าได้..!!
มาฝึกวาดภาพสัตว์ที่เราชอบกันเถอะ!!!
Hobby
บทเพลงที่เป็นของขวัญสำหรับเด็ก มีทั้งความไพเราะ และซ่อนความฉลาดไว้ให้ผู้ฟัง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |